Provozní řád

Provozní řád dětské skupiny

„Školička“

obce Baška

(vnitřní pravidla)

 Zde možno stáhnout jako pdf Provozní řád

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytovaná dle těchto předpisů:

 • zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
 • zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002 Sb. (Potravinové právo – alergeny)
 • vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška 107/2008 o školním stravování

Obsah

Údaje o poskytovateli a dětské skupině. 3

Účel a předmět činnosti 3

Přijímání a propouštění dětí 3

Pobyt v dětské skupině. 4

Režim dne. 5

Stravování a pitný režim.. 5

Pobyt venku a spánek. 6

Nepřítomnost dítěte v dětské skupině. 6

Ukončení docházky dítěte do dětské skupiny. 7

Platba za umístění dítěte v dětské skupině. 7

Úklid a prádlo. 8

Poskytování informací a vyřizování stížností 8

 

Údaje o poskytovateli a dětské skupině

Poskytovatel:

Obec Baška

Baška 420

739 01 Baška

IČO: 00296511

Tel.: 558 445 217

dále jen „zařízení“

Dětská skupina:

Hodoňovice 100

739 01 Baška

Telefon:                      770 181 632

Kapacita:                     15 dětí

Provozní doba:             každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin

Typ:                            zařízení s celodenní péčí a péči s limitem 92 hodin měsíčně

Den započetí:               1. září 2018

Provozní členění pracoviště:

Vybavení pro děti

Šatna, denní místnost (třída), herna (ložnice), WC a umývárna se sprchou, zahrada s herními prvky a pískovištěm a pergolou.

Vybavení pro pečující osoby

Kancelář s šatnou, WC.

Skladovací prostory

Prostor pro uložení lůžkovin a hygienických potřeb.

Účel a předmět činnosti

Zařízení poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Tato služba je poskytována tak, aby byl zachován rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků, fyzický a psychický vývoj dítěte. Zároveň je péče o dítě poskytována tak, aby byla zajištěna bezpečnost a základní potřeby dítěte (strava, odpočinek, pobyt venku, využití doby pobytu s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte v souladu s konceptem „Plán výchovy a péče“).  Služby jsou poskytovány dle „Přehledu služeb“.

Přijímání a propouštění dětí

Děti jsou do zařízení přijímány za základě „Přihlášky dítěte“, jejíž součástí je „Potvrzení o zdravotním stavu dítěte“. Následně je s rodiči, při splnění všech podmínek popsaných v tomto odstavci, sepsaná „Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“, a to do výše kapacity dětské skupiny. Součástí této smlouvy je i „Provozní řád“. Vyplněné „Přihlášky dítěte“ do zařízení je možné podávat osobně pečujícím osobám v dětské skupině v průběhu celého roku. Kapacita zařízení je 15 dětí. Do zařízení jsou přijímány děti zdravé (ve smyslu nevykazující příznaky infekčních nebo jiných onemocnění) ve věku od 1 do 4 let. Děti musejí být řádně očkovány. Rodiče jsou povinni dokládat potvrzení nebo doklad o dodržování očkovacího kalendáře. Pokud dojde ke změně zdravotní způsobilosti dítěte v průběhu docházky, jsou rodiče dítěte povinni informovat o tom pečující osobu.

Při přijímání dětí se řídíme antidiskriminačním zákonem, Listinou základních práv a svobod, zejména pak zákazem diskriminace v ní obsažené. Při přijímání dětí je zakázáno činit rozdíly na základě státní příslušnosti a národnosti dítěte, zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění, vždy s ohledem na personální možnosti dětské skupiny. Nebude činěn rozdíl mezi dětmi občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území ČR.

Při přijetí dítěte do zařízení je pro adaptaci dítěte na prostředí uplatňován individuální adaptační režim. Dítě může v adaptačním období využít krátkodobého pobytu v délce několika hodin. Délka pobytu se postupně prodlužuje. Toto zvykání probíhá zpravidla jeden týden před umístěním dítěte do zařízení. Délka pobytu dítěte vždy závisí na dohodě rodičů a pečující osoby. Služba adaptace dítěte je zahrnuta v „Přehledu služeb“ i „Přehledu cen“.

Dítě přivádějí a odvádějí ze zařízení rodiče nebo jiná osoba způsobilá k právním úkonům, kterou rodiče dítěte uvedou v „Prohlášení o přijímání a vyzvedávání dětí“ (dále jen doprovod). V případě změny doprovodu je nutné formulář aktualizovat. Dítě nesmí být vpuštěno do zařízení bez doprovodu. Doprovod předá dítě osobně pečující osobě. Při nepříznivém počasí používá doprovod při vstupu do budovy návleky.

Pečující osoby odpovídají za děti od doby, kdy si dítě převezmou od doprovodu, až do doby opětovného předání doprovodu. Při předání dítěte poskytne doprovod pečující osobě informace o aktuálním stavu dítěte. Pečující osoba má právo nepřijmout dítě, které jeví známky nemoci. V případě, že dítě onemocní během pobytu v dětské skupině, budou o tom rodiče neprodleně informováni na telefonním čísle uvedeném v „Přihlášce dítěte“. Rodič je povinen si dítě co nejrychleji vyzvednout. V případě akutního stavu, zajistí bezodkladnou péči pečující osoby.

Pobyt v dětské skupině

Dětská skupina je v provozu každý pracovní den v době od 6:30 do 17:00 hod. Příjem dětí končí v 8:00 hodin, kdy se budova uzamyká. Každému dítěti je přidělen obrázek (značka), kterou má označenou skříňku v šatně, ručník v koupelně i postýlku. Veškeré oblečení, které rodič dítěti donese, je nutné označit jménem dítěte. Stejně tak i přezůvky a obuv ven. Pokud dítě používá jednorázové pleny, je nutné je do zařízení dětem přinést.

Povinná výbava dítěte do zařízení (vše viditelně označené):

 • pevné přezůvky (z bezpečnostních důvodů nejsou dovoleny nazouváky),
 • pohodlné oblečení do třídy, které si děti mohou umazat,
 • vhodný oděv k pobytu venku dle počasí vč. pláštěnky,
 • náhradní oblečení (ponožky, punčocháče, tričko, tepláčky u mladších dětí i dvoje spodní prádlo),
 • pyžamo,
 • lahvičku, hrníček (nejlépe plastový),
 • pleny dle potřeby,
 • plyšovou hračku k odpočinku (do zařízení není dovoleno nosit hračky z tvrdého materiálu, hračky cenné a makety zbraní).

Do zařízení by děti neměly z bezpečnostních důvodů nosit šperky (s výjimkou upevněných malých náušnic), cenné věci a jiné nevhodné předměty. Dětská skupina nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou, či poškozením těchto věcí včetně náušnic.

Dětem je zajištěna strava po celou dobu jejich pobytu, a to s ohledem na zásady zdravé výživy a věk dítěte. Zároveň je dodržován pitný režim dětí. Děti nejsou do jídla nuceny. Nepřipravujeme, nezajišťujeme, ani nevyvařujeme žádnou dietní stravu na základě doporučení odborných lékařů.

Návštěvy v místnostech zařízení, které jsou vyhrazeny pro děti, nejsou z hygienických důvodů povoleny. Cizím osobám je vstup do zařízení povolen jen v doprovodu pečující osoby. V celé budově je zákaz kouření.

Režim dne

Režim dne je z organizačních důvodů částečně stanoven. Pečující osoby ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V dětské skupině je dostatečně dbáno na soukromí dětí a individuální přístup. Uspořádání života dětí je třeba co nejvíce přiblížit způsobu životu dětí v rodině.

Přijímání dětí začíná v 6.30 hod a propouštění domů nesmí překročit 17:00 hod. V zájmu dítěte je potřeba po dohodě s rodiči zajistit, aby délka denního pobytu dítěte nepřesahovala v zařízení 9 hodin. 

- zahájení provozu, příjem dětí                                                             6.30 - 8.00 hod
- ranní cvičení                                                                                    7.45 - 8.00 hod
- snídaně, toaleta dětí                                                                          8.00 - 8.30 hod
- spontánní hry ve vyváženém poměru s činnostmi řízenými                  8.30 - 9.00 hod
- didakticky cílené činnosti indiv., skupinové, kolektivní                       9.00 - 9.30 hod
- dopolední svačinka                                                                           9.30 - 9.45 hod
- pobyt venku, minimálně 1 hod denně, dle možností i odpoledne          9.45 - 10.45 hod
- oběd                                                                                                11.00 - 11.30 hod
- hygiena, ukládání dětí ke spánku                                                       11.30 -12.00 hod
- spánek dětí
- odpolední svačinka                                                                           14.00 - 14.30 hod
- postupné propouštění dětí domů                                                         14.30 -17.00 hod

Stravování a pitný režim

Zařízení zajišťuje společné stravování dětí po celou dobu jejich pobytu. Strava dětí se řídí zásadami správné výživy. Dítě se může začít stravovat na základě vyplněné „Přihlášky ke stravování“. Strava je dovážena z vývařovny školky v Bašce, která je součástí organizace Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je obec Baška.

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dětí v zařízení. Je připravován v kuchyni dětské skupiny. Budova, kde je dětská skupina provozována, je napojena na veřejný vodovod. Střídají se čaje bylinkové, čaje ovocné, ovocné šťávy, minerální vody a pramenité neperlivé vody. V letních měsících je dětem zajištěno podání tekutin během celého pobytu venku. Na přijímání tekutin dohlížejí pečující osoby.

Nová legislativa pro oblast stravování ukládá všem zařízením veřejného stravování označovat v hotových pokrmech alergeny, které jsou v pokrmu přítomny. Tyto informace poskytujeme pravidelně v týdenním jídelníčku formou číselného značení.

Součástí stravovací jednotky je pitný režim po celý den, snídaně, přesnídávka, oběd a odpolední svačinka. 

Stravování dětí probíhá v tomto režimu:

8:00 hod. snídaně  
9:30 hod dopolední svačinka
11:00 hod. oběd
14:30 hod. odpolední svačinka

Při případném předčasném odchodu dítěte ze zařízení je strava dítěti poskytnuta do jídlonosiče, který rodiči zapůjčíme.

V případě individuálního stravování, kdy si rodič přináší stravu pro své dítě (dieta, alergie na určité druhy potravin,…) zajistíme dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a 107/2008 Sb. o školním stravování bezpečné uložení, ohřev a podání dodané stravy. Rodiče jsou plně odpovědni za kvalitu a nezávadnost této stravy. Zbytky jídla jsou denně likvidovány.

Rodiče platí úhradu za stravu v plné výši, dle využívaných služeb. Cenu stravného stanovuje Školní jídelna a je uvedena v „Přehledu cen“.

Pobyt venku a spánek

K pobytu venku slouží přilehlá zahrada. Zahradu využíváme k tréningu stability na herních prvcích a k volným hrám. S dětmi chodíme na vycházky do okolí. Při procházkách dbáme na bezpečnost dětí za použití bezpečnostních prvků (reflexní vesty, příp. zastavovací terč, vodící lano). Za bezpečnost dětí zodpovídají vždy pečující osoby. Děti tráví na čerstvém vzduchu podle ročního období 1 až 2.5 hodiny denně. Sledujeme stav rozptylových podmínek. Za nepříznivého počasí či mrazech zahradu nenavštěvujeme a na vycházky nechodíme.

Ke spánku využíváme denní místnost. Děti spí na molitanových matracích, které jsou v době her uschovány v odvětrávaných skříních, vč. ložního prádla. Děti spí převlečené do pyžama. Za dodržování osobní hygieny dětí, přebalování, koupání zodpovídají pečující osoby. Při spánku dětí musí být zajištěn její stálý dozor. K dětem, které mají ještě potřebu 2 spánků (do 18. měs.) denně je třeba přistupovat individuálně dle jejich potřeby.

Vytápění místností se řídí těmito požadavky: herny dětí – 22 st.C, ložnice 18 st.C, šatny, umyvárny 22 st.C, vlhkost v pobytových místnostech – 40-60%. Herny a ložnice dětí jsou vybaveny meteo stanicemi na měření teploty a vlhkosti vzduchu.

Nepřítomnost dítěte v dětské skupině

Zákonný zástupce dítěte je povinen bez odkladu nahlásit vedoucí školní jídelny jakoukoliv změnu (např. ukončení stravování, odchod z dětské skupiny, změna stravovacích dní apod.). V případě nemoci dítěte má zákonný zástupce možnost odebrat stravu pouze první den nemoci. Strava mu bude vydána v době od 11:15 do 12:00 do zařízením zapůjčených jídlonosičů v zařízení dětské skupiny. Dětská skupina ručí za kvalitu stravy jen do doby výdeje rodičům. V dalších dnech je povinnost zákonných zástupců stravu odhlásit.

 Druhý a další dny nemoci nebo nepřítomnosti dítěte v dětské skupině bude neodhlášená strava doúčtována jako by bylo dítě přítomno.

Odhlášku stravy lze uskutečnit:

 • prostřednictvím webového portálu e-strava (www.e-strava.cz) a to nejpozději do 11:00 hod. den předem (pro přístup do e-stravy je nutné vyžádat si přístupové údaje ve ŠJ).
 • E-mailem na jíTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 11:00 hod. den předem.
 • SMS zprávou na číslo 734 447 290 nejpozději do 11:00 hod. den předem (na tomto čísle zanechte SMS zprávu ve tvaru „jméno, příjmení, třída, den odhlášení stravy“, nebo zanechte hlasovou zprávu).

Na pozdější odhlášky nebude brán z provozních důvodů zřetel. 

Odhláška bude provedena na přesný počet dnů, případně je rodič povinen přihlásit dítě ke stravování den dopředu.

Odhlášku z docházky:

 • provádějte na tel. č. 770 181 632

Vrací-li se dítě po nemoci, není běžně nutné potvrzení lékaře. Tím však není vyloučeno právo dětské skupiny požadovat od rodičů dítěte ve sporných případech souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu. Infekční onemocnění jsou rodiče povinni ohlásit chůvě vždy první den absence.

Ukončení docházky dítěte do dětské skupiny

Pobyt dítěte v dětské skupině je ukončen, jestliže o to písemně požádají rodiče nebo uplynutím školního roku, ve kterém dítě dovrší věk 4 let.

Docházka dítěte do dětské skupiny může být po předchozím písemném oznámení rodičům ukončena, jestliže:

 • dítě bez omluvy nedochází do dětské skupiny déle než 3 týdny
 • dítě není schopno se v prostředí dětské skupiny přizpůsobit nebo zdravotní stav dítěte ohrožuje zdraví ostatních dětí
 • rodič neuhradí do 3 dnů po opakovaném upozornění platbu za umístění dítěte v dětské skupině nebo závažným způsobem narušuje provoz dětské skupiny, popřípadě opakovaně porušuje provozní řád
 • nejsou již plněny podmínky pro umístění dítěte do dětské skupiny

Platba za umístění dítěte v dětské skupině

Služba péče o dítě v dětské skupině je rodičům poskytovaná s částečnou úhradou rodičů. Platba za poskytované služby se skládá z platby stravného a platby za pobyt. Výše platby je stanovena v „Přehledu cen“.

Stravné je hrazeno inkasem 1. pracovní den v měsíci na daný měsíc na účet č. 2600988891/2010. Ve školní jídelně je nutné odevzdat přihlášku ke školnímu stravování a formulář k povolení inkasa. Veškeré záležitosti spojené s přihláškami, odhláškami a vyúčtováním stravného vyřizuje Školní jídelna, tel. č. 734 447 290.

Platba za pobyt dítěte v dětské skupině probíhá zpětně za předchozí měsíc. Výše platby vychází z „Přehledu cen“ a počtu odchozených dní. Dle docházky bude rodičům (zákonným zástupců) zaslána mailem informace jako podklad k platbě. Částku rodiče (zákonný zástupce) uhradí na účet č. 1682044389/0800, výjimečně v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Baška v úřední hodiny v pondělí a středu od 7:00 do 17:00 hodin (polední přestávka 11:00 – 12:00 hod.) a ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin. Platba musí být provedena do 3 dnů od zaslání podkladů k platbě.

Zároveň je při přijetí dítěte do dětské skupiny nutno uhradit tzv. jistinu. Jedná se o jednorázovou zálohu ve výši celé měsíční platby pro případ, kdy by rodič neuhradil požadovanou platbu. Tato jistina bude vrácena rodičům na jejich účet po ukončení docházky dítěte a uhrazení veškerých závazků vůči dětské skupině. Výše jistiny je 2.500,- Kč. Pro děti do 2 let věku s docházkou do 92 hodin za měsíc je jistina ve výši 1.200,-Kč.

Úklid a prádlo

Pracovníci v dětské skupině pečují o tělesnou čistotu, udržují v čistotě pracoviště, nosí čistý oděv. Úklid je prováděn v případě potřeby během i po ukončení pobytu dětí. Úklid pracoviště provádí uklízečky. Úklid se provádí průběžně dle harmonogramu. Úklidové pomůcky jsou uloženy v úklidové místnosti, která je uzamčena a nachází se ve 3.NP.

 

Denně:

 • setření na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik

vyčištění koberců vysavačem,

 • vynesení odpadků,
 • mytí umývadel a všech WC za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem.

Týdně:

 • omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů,
 • umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů.

Vedoucí pečující osoba provádí kontrolu úklidu a odpovídá za ni.

Ložní prádlo, ručníky a veškeré hygienické pomůcky a prostředky poskytuje zařízení. Prostěradla jsou nepropustná, aby nedocházelo k promočení matrací. Lůžkoviny jsou vyměňovány nejméně jednou za 3 týdny, ručníky jednou za týden nebo ihned, dle potřeby. Použité prádlo se odnáší do 3. NP, kde je umístěna pračka a sušička. Čisté prádlo se skladuje odděleně v uzavíratelné skříni.

Rodiče jsou povinni měnit dětem pyžama minimálně jednou za týden. Pracovníci se před nástupem do služby převlékají do pracovního oděvu a přezouvají se. Pracovníci si oděv vyměňují dle potřeby. Děti nosí vlastní podepsané oblečení, včetně náhradního. Používají se výhradně jednorázové pleny, které se odhazují do koše na pleny vedle přebalovacího pultu a likvidují se dle platné obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Větrá se každé ráno před příchodem dětí a během dne dle potřeby.

Komunální odpad se odkládá do odpadkových košů opatřených odpadními sáčky, ty se mění dle potřeby, minimálně 1x denně. Obsah odpadkových košů je vynášen do kontejneru na komunální odpad. Veškerý odpad je průběžně tříděn a denně odstraňován z pracoviště. Sběr, odvoz a likvidaci veškerého odpadu zajišťuje obec Baška prostřednictvím smluvené firmy a řídí se platnou obecně závaznou vyhláškou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Baška. Odstraňování tekutých odpadů je prováděno splaškovou kanalizací.

Poskytování informací a vyřizování stížností

O provozu a činnosti dětské skupiny jsou rodiče informováni na nástěnkách umístěných v šatnách dětí. Pravidelně je zde umisťován jídelníček, rozpis poskytnutých služeb a měsíční výchovný plán dětí. Informace jsou rodičům dostupné i na webových stránkách . Informace o dětech jsou každodenně podávány rodičům chůvami při předání dětí.

Rodiče jsou povinni aktualizovat údaje uváděné ve všech písemnostech, změny v osobních datech dítěte, telefonního spojení i svého trvalého bydliště a zaměstnání, popřípadě nástup na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Zároveň jsou rodiče povinni poskytnout informace o svém postavení na trhu práce – odevzdat vyplněné Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce a Monitorovací list podpořené osoby. Rodiče jsou povinni aktualizovat údaje, které uvedli v těchto dokumentech.

Péče poskytovaná tímto zařízením doplňuje rodinnou výchovu a napomáhá uspokojovat přirozené potřeby dítěte. O poskytované výchovné péči dítěti jsou vedeny na odděleních záznamy. Všechny podstatné události dne jsou zaznamenávány v „Deníku dětské skupiny“. 

Stížnosti a podněty k práci zařízení je možné podávat ústně i písemně (tel. 558 445 210, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Stížnosti rodičů vyřizuje za zřizovatele dětské skupiny vedení obce Baška.

O případných změnách v provozním řádu budou rodiče informováni na nástěnkách v šatně zařízení a webových stránkách .

Tento provozní řád byl aktualizován na 61. schůzi Rady obce Baška, která proběhla dne 24.08.2020, usnesením číslo 11/61/2020.

Irena Babicová, v.r.

starostka obce Baška

Poslední aktualizace ke dni 1. září 2020.